Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“

2023/2024 г. – Работа с платформата „TEAMS“ – група ученици от първи клас – Дейност 2

Групи 2021/2022 г.

  1. Работа с платформата „TEAMS“ – две групи ученици от първи клас

Групи 2022/2023 г.

  1. Работа с платформата „TEAMS“ – две групи ученици от първи клас по Дейност 2 – 13 ученика
  2. Работа с платформата „TEAMS“ – една група родители на ученици от първи клас по Дейност 4 – 5 ученика