Документи

  1. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи.
  2. Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици.
  3. Правилник за дейността на училището
  4. Стратегия за развитие на училището за следващите четири години.
  5. Годишен план на училището.
  6. Училищен учебен план.