Обява – публичен търг

Основно училище „Христо Ботев” с. Мосомище

О Б Я В Я В А:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от шест години на земеделска земя, собственост на ОУ „Христо Ботев” както следва:
1. имот № 031122, находящ се в местността „Краището”, землище на с. Мосомище, представляващ нива, шеста категория, с площ 28.060 дка, при начална тръжна цена от 1000.00 лева за година.
ІІ. Документация за участие в търга се закупува срещу такса от 30 лева, с включен данък върху добавената стойност, която не подлежи на връщане от касиер-домакина на ОУ „Христо Ботев” с. Мосомище до 17.00 часа на 15.05.2024г.
ІІІ. Депозити за участие в търга, в размер на 3000 /три хиляди / лева за имота, се внасят до 17.00 часа на 15.05.2024 г. по IBAN на ОУ „ Христо Ботев” с. Мосомище - BG74FINV91503116629940 в “ПИБ” АД гр. Гоце Делчев.
ІV. Оглед на имота може да се извършва до 15.05.2024г. с представители на училището, след предварителна заявка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
V. Кандидатите подават заявления и всички необходими документи за участие в търга, изброени в тръжната документация при касиер-домакина на ОУ „Христо Ботев” с. Мосомище до 17.00 часа на 15.05.2024г.
VІ. Публичният търг ще се проведе на 16.05.2024г. от 11.00 часа в ОУ „Христо Ботев” с. Мосомище
VІІ. Достигнатите при търга наемни цени на имотите, се заплащат от спечелилите участници в срокове и ред, указан в тръжната документация.
VІІІ. При неявяване на кандидати за имота повторен търг да се проведе при същите условия на 23.05.2024г. от 11.00 часа в ОУ „Христо Ботев” с. Мосомище, като срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит, оглед и подаване на заявления при повторния търг е 17.00 часа на 22.05.2024 г.      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *